KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında, paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı olan “Veri Sorumlusu” sıfatımızla, kişisel verileriniz mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır.

Tanımlar
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, finansman, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi, talep ve şikayetlerinizin takibi - Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi gibi Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetler ile Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, birimlerimiz, satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
Beyaz Masa, BİMER, CİMER gibi kurumlar aracılığıyla şirketimize yapılan başvuruların doğru takip edilebilmesi ve sonuçlarının hatasız bir şekilde ilgili kurum aracılığıyla başvuru sahibine ulaştırılabilmesi için ilgili kişilerin kişisel verileri elektronik sistemlerimizde işlenebilecektir.
Müşteri sözleşmesinde belirtilmeyen, müşterinin ilerleyen zamanlarda oluşacak talepleri için üretilecek veya talep edilecek ilave kişisel veriler ancak talebin gerçekleştirilmesi için kullanılacak ve başka işlemler için kullanılmayacak, işlenmeyecek ve yasal zorunluluklar haricinde başka kurumlar ile paylaşılmayacaktır.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Nerelerde Kullanılabileceği
Şirketimizce; kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde:
• Ticaret Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
• Sözleşmeden doğan ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;
• Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca Şirket müşterisini tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, şirketimizdeki işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi;
• Şikâyet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması;
• Elektronik (Genel müdürlük birimleri, şubeler, iştirak şirketler, çağrı merkezi, internet sayfası, mobil uygulamalar ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;
• İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
• Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası;
• Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
• Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin,
• Sosyal Medya üzerinden yapılan talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;
• Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
• Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi;
• Şirketimizin iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
• Kurumumuzun taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi;
• Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
• Güvenlik sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında binalarımızda kamera görüntülerinin kaydedilmesi;
Gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, amaçlar doğrultusunda, belirtilen ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin ilgili maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte, aktarılabilmekte ve saklanabilmektedir.
4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, Başvuru Formu Örneğine uygun bir form doldurup imzalayarak, şu kanallardan birine iletebilirsiniz:
Şahsen Başvuru:
Üsküdar Kent Hizmetleri Tic. San. Aş. Mimar Sinan Mh. Çavuşdere cd. No:35/15 Üsküdar/İstanbul
Posta ile Tebligat (Noter Onaylı)
Üsküdar Kent Hizmetleri Tic. San. Aş. Mimar Sinan Mh. Çavuşdere cd. No:35/15 Üsküdar/İstanbul
Adresine, Zarf üzerine: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
E-Mail: : info@uskudarkentas.com.tr e-posta adresi.
Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİ TALEBİ
GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgi isteme ve gerek görmesi durumunda bilgilerinin silinmesini, işlenmesinin durdurulmasını talep etme hakkı tanımıştır.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Şahsen Başvuru:
Üsküdar Kent Hizmetleri Tic. San. Aş. Mimar Sinan Mh. Çavuşdere cd. No:35/15 Üsküdar/İstanbul
Posta ile Tebligat (Noter Onaylı)
Üsküdar Kent Hizmetleri Tic. San. Aş. Mimar Sinan Mh. Çavuşdere cd. No:35/15 Üsküdar/İstanbul
Adresine, Zarf üzerine: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
E-Mail: info@uskudarkentas.com.tr e-posta adresi.
Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin (2) fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarınız ile ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler
ÜSPER, Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş.
Tebessüm Kahvesi
Nevmekan